کلیدواژه‌ها = بیشینه‌ی شتاب طبقه
طراحی بهینه ی قاب‌های مهاربندی فولادی دوگهواره‌یی با تغییر موقعیت بلوک گهواره‌یی ثانویه

دوره 39، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 93-103

10.24200/j30.2022.61242.3156

محمدتقی رفیعی محمدی؛ وحید بروجردیان؛ اسماعیل محمدی ده چشمه


مطالعه‌ی پارامتری اثر عوامل مختلف در نیروی وارد بر اجزای غیرسازه‌یی

دوره 2-30، شماره 1.2، اردیبهشت 1393، صفحه 73-80

رضا کرمی محمدی؛ محمد محمدی