کلیدواژه‌ها = مدیریت پروژه
چارچوب یکپارچه‌ی ارزیابی عملکرد پروژه از دیدگاه پیمانکاران صنعت ساخت

دوره 33.2، شماره 4.1، اسفند 1396، صفحه 83-95

10.24200/j30.2018.1259

محمدحسن سبط؛ عاطفه عدلی؛ حسین نقاش طوسی


راهبرد بهینه‌ی کارفرما و پیمانکار در پروژه‌ی مواجه با تأخیر، با رویکرد نظریه‌ی بازی‌ها

دوره 31.2، شماره 2.1، شهریور 1394، صفحه 121-135

احسان اله اشتهاردیان؛ رضا عباس نیا؛ جواد محمدی تقی آباد؛ علیرضا چاله کایی