کلیدواژه‌ها = سازه‌ی زیرزمینی
بررسی اثر انعطاف‌پذیری پوشش سازه ی زیرزمینی بر پاسخ شتاب سطح زمین

دوره 31.2، شماره 4.2، اسفند 1394، صفحه 79-89

محمدحسن بازیار؛ مسعود رابطی مقدم؛ دانگ سوکیم؛ یون ووک چوو