کلیدواژه‌ها = تورم
تاثیر مدل رفتاری در تحلیل تغییرشکل دیواره در گودبرداری عمیق

دوره 33.2، شماره 2.1، شهریور 1396، صفحه 69-76

10.24200/j30.2017.4540

جهانگیر خزائی؛ عادل گرایلی