کلیدواژه‌ها = مصالح دانه‌یی
شبیه‌سازی سه بعدی مصالح دانه‌یی به روش اجزاء منفصل با در نظر گرفتن اثر شکست ذرات

دوره 36.2، شماره 2.1، شهریور 1399، صفحه 79-90

10.24200/j30.2019.51567.2414

اشکان سرابی تبریزی؛ احمدرضا محبوبی اردکانی


انتخاب آرایش بهینه‌ی شبکه‌ی عصبی در تحلیل خاک‌های مخلوط با خرده لاستیک‌های بازیافتی

دوره 31.2، شماره 1.1، فروردین 1394، صفحه 105-111

دانیال رضازاده عیدگاهی؛ فاضل فصیحی؛ حسین نادرپور