کلیدواژه‌ها = ماسه‌ی فیروزکوه
ارزیابی تأثیر چرخش تنش های اصلی اولیه در رفتار ناهمسان ماسه در شرایط زهکشی شده

دوره 36.2، شماره 3.2، آذر 1399، صفحه 87-96

10.24200/j30.2019.53345.2541

هادی محمدزاده رومیانی؛ حمیدرضا رازقی؛ محمدجواد صفاریان


تاثیر بهسازی خاک بر رفتار لرزه یی دیوارهای ساحلی سپری در ساختگاه مستعد روانگرایی

دوره 32.2، شماره 1.1، خرداد 1395، صفحه 55-67

اشرف ذکری؛ محمدحسین امین فر؛ عباس قلندرزاده؛ محمدعلی لطف الهی یقین؛ پویان قاسمی