کلیدواژه‌ها = درصد رطوبت
بررسی و تحلیل نتایج آزمایش جدایش مخروط در چسبناکی خاک‌های ریزدانه

دوره 35.2، شماره 3.2، آذر 1398، صفحه 129-136

10.24200/j30.2017.2228.2140

عاطفه قره شیخ لو؛ اکبر چشمی؛ قاسم کاظمی؛ جعفر حسن پور


تأثیر رطوبت در رفتار خاک مسلح با ریزدانه تحت تأثیر سربار با استفاده از سانتریفیوژ

دوره 34.2، شماره 4.2، اسفند 1397، صفحه 111-119

10.24200/j30.2019.1450

حمیدرضا رازقی؛ محمدرضا غلامشاهی؛ رامین ریاحی