کلیدواژه‌ها = ریسک
مطالعه مدیریت ریسک تأسیسات آب‌ وفاضلاب با روش تلفیقی AHP و RAMCAP

دوره 36.2، شماره 2.2، شهریور 1399، صفحه 81-91

10.24200/j30.2019.52458.2473

مجید شیخعلی؛ غلامرضا اسدالله فردی؛ سید شهاب امامزاده


نظام ارزیابی ریسک در عملیات حفاری چاه‌های نفت‌ و گاز ایران

دوره 25، 47 - ویژه‌ی مهندسی و علم مواد، فروردین 1388، صفحه 3-11

آیدین ختلان؛ احمد جعفری