کلیدواژه‌ها = سیاه‌بیشه
مدل‌سازی جریان سیال در محیط ناپیوسته‌ی سنگی با استفاده از شبکه‌ی شکستگی مجزا

دوره 2-30، شماره 3، مهر 1393، صفحه 107-116

مصطفی شریف زاده؛ مرتضی جوادی اصطهباناتی


تحلیل برگشتی مبتنی بر جابه‌جایی مغار نیروگاه تلمبه‌ی ذخیره‌یی سیاه‌بیشه با استفاده از روش اجزاء مجزا

دوره 25، 47 - ویژه‌ی مهندسی و علم مواد، فروردین 1388، صفحه 49-57

مصطفی شریف‌زاده؛ مسعود قربانی؛ رضا مسعودی؛ محسن شریفی