کلیدواژه‌ها = --
نگاهی به صنعت نفت جهان در دهه 1990

دوره 9، 6- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران، آذر 1372، صفحه 69-74

فریدون برکشلی


جایگاه ریاضی در برنامه رشته‌های مهندسی

دوره 9، شماره 5، شهریور 1372، صفحه 57-55

بیژن زنگنه


خط مشی فرهنگی کشور

دوره 8، شماره 2، شهریور 1371، صفحه 24-25