کلیدواژه‌ها = اندرکنش سیال و سازه
مدل سازی عددی اندرکنش امواج دریا با سازه های ساحلی از نوع غشاء بادشونده

دوره 36.2، شماره 4.1، اسفند 1399، صفحه 49-60

10.24200/j30.2019.53845.2592

نگار محبعلی؛ عبدالرضا کبیری سامانی؛ بیژن برومند


تحلیل خطی مخازن فولادی روزمینیِ نفت بهروش زمان دوام با توابع شتابِ سازگار با زلزلههای واقعی

دوره 2-26، شماره 3، بهمن 1389، صفحه 23-31

دانیال واعظی؛ همایون استکانچی؛ ابوالحسن وفایی؛ حسین تاجمیر ریاحی