کلیدواژه‌ها = بارگذاری یکنواخت
مقایسه‌ی رفتار سد خاکی با مصالح رس خالص و رس مخلوط در بارگذاری‌های مختلف

دوره 2-27، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 65-74

سینا ساسانیان؛ عباس سروش؛ حسین سلطانی جیقه