موضوعات = مکانیک خاک
بررسی و تحلیل نتایج آزمایش جدایش مخروط در چسبناکی خاک‌های ریزدانه

دوره 35.2، شماره 3.2، آذر 1398، صفحه 129-136

10.24200/j30.2017.2228.2140

عاطفه قره شیخ لو؛ اکبر چشمی؛ قاسم کاظمی؛ جعفر حسن پور