ارائه الگویی بهینه برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران صنعت ساخت و ساز از دیدگاه بهداشت، ایمنی و محیط زیست

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور

3 دانشکده ی مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه پیام نور، واحد کرج

چکیده

با توجه به روند شتابان واگذاری بخش اعظم فعالیت‌ها به شرکت‌های پیمانکاری، نرخ شاخص‌های مرتبط با حوادث شغلی، رشد نگران کننده‌یی به خود گرفته و موجب شده است تا بحث ارزیابی و انتخاب پیمانکاران صنعت ساخت و ساز از نظر بهداشت، ایمنی و محیط زیست حائز درجه اهمیت بالایی شود. الگوی ارائه شده از طریق تحلیل مطالعات کمّی و نیز تکمیل پرسش‌نامه‌ی اختصاصی و برداشت‌های میدانی انجام و حجم نمونه با سطح اطمینان ۹۵\٪ و احتمال خطای ۵\٪، ۲۵۲ نفر تعیین شد. روش آزمون با استفاده از آزمون کامئو و بارتلت و تحلیل عاملی تأییدی صورت گرفت. نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که بالاترین شدت تأثیرگذاری مربوط به معیار منابع انسانی و کمترین شدت مربوط به معیار طرح‌ریزی است. الگوی پیشنهادی می‌تواند نیاز روزافزون سازمان‌ها را به یک الگوی جامع ارزیابی و انتخاب پیمانکاران برآورده سازد.

کلیدواژه‌ها