بررسی آزمایشگاهی رفتار دیوار برشی کوپله با استفاده از بتن الیافی توانمند HPFRCC در تیر رابط با آرایش آرماتور گذاری متفاوت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه سمنان

چکیده

تیرهای کوپله‌ی ساخته‌شده از H‌P‌F‌R‌C‌C، جایگزین مناسبی برای بتن معمولی هستند و تراکم آرماتور موجود در تیر رابط را کاهش می‌دهند و لذا رفتار سازه‌یی مطلوب می‌شود. در نوشتار حاضر به بررسی آزمایشگاهی رفتار چرخه‌یی ۳ نمونه دیوار برشی کوپله‌ی بتنی پرداخته شده است که نمونه‌ی اول با بتن معمولی و آرماتور قطری و دورپیچ، نمونه‌ی دوم با آرماتور قطری بدون دورپیچ و نمونه‌ی سوم بدون آرماتور قطری هستند، ولی نمونه‌های دوم و سوم از بتن H‌P‌F‌R‌C‌C ساخته شده‌اند. نتایج نشان داد که حضور الیاف باعث جلوگیری از افزایش عرض و پخش ترک‌ها در نمونه‌های H‌P‌F‌R‌C‌C نسبت به نمونه‌ی بتن معمولی و افزایش میزان جذب انرژی، سختی نمونه‌ها و تأخیر در ایجاد گسیختگی شده و شکست برشی ـ کششی در نمونه‌ی بتن معمولی به شکست برشی ـ لغزشی در نمونه‌ی بتن الیافی تبدیل و با وجود حذف آرماتور دورپیچ، باعث افزایش ۲۰\٪ مقاومت و ۳۷\٪ شکل‌پذیری نمونه‌ی تیر کوپله با H‌P‌F‌R‌C‌C بیشتر از نمونه‌ی مرجع شده است.

کلیدواژه‌ها