مرور مقایسه یی معتبرترین روش های برآورد رفتار درازمدت بتن تحت آنالیز متداول یک مرحله یی و آنالیز غیرخطی مرحله یی

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه سمنان

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

چکیده

طی سال‌های اخیر، لزوم تطابق مراحل عملی اجرا و طراحی سازه‌های بلند بتن‌آرمه با درنظر گرفتن رفتار درازمدت بتن، از طریق آنالیز غیرخطی مرحله‌یی، منطبق بر توالی ساخت همواره مورد توصیه‌ی اکید پژوهشگران بوده است. در نوشتار حاضر، مهم‌ترین روش‌های پیش‌بینی رفتار درازمدت بتن، معرفی و روابط پیشنهادی جهت بیان چگونگی اعمال مشخصه‌های روش‌های مذکور در نرم‌افزارهای متعارف به روز تحلیل و طراحی ارائه شده است. همچنین جهت آشنایی با شیوه‌ی محاسبه‌ی دستی آثار خزش و آب‌رفتگی، نحوه‌ی پیاده‌سازی دقیق روش فینتل و خان، با تشکیل جدول‌های قبل و بعد از ساخت و لحاظ تغییراتی که روشنگر وجوه مبهم روش باشد، بیان شده است. حصول انطباق مناسب نتایج با مقادیر حاصل از مدل‌سازی المان محدود، بیانگر امکان ارائه‌ی مثال مورد بررسی به‌عنوان نمونه‌یی قابل استناد جهت صحت‌سنجی و کالیبراسیون خطای مدل‌سازی است.

کلیدواژه‌ها