بررسی رفتار سیستم دیوار برشی فولادی با ورق نازک با درنظر گرفتن اندرکنش خاک – سازه تحت زلزله‌های دور و نزدیک گسل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده ی مهندسی عمران - دانشگاه سمنان

2 دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه سمنان

چکیده

دیوار برشی فولادی با ورق نازک، یک سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی است که رفتار آن تحت اثر خاک‌های مختلف پی با لحاظ اندرکنش خاک ـ سازه بررسی نشده است. در نوشتار حاضر، سازه‌های ۶، ۱۲ و ۲۵ طبقه با دو تیپ خاک ۳ و ۴ در زیر آن‌ها، تحت زلزله‌های دور از گسل و نزدیک تجزیه و تحلیل شده‌اند. تحلیل‌ها در دو حالت پایه‌ی ثابت و پایه‌ی اندرکنشی انجام شده و نتایج نشان داده است که نسبت برش به وزن مؤثر تجمعی طبقات در خاک‌های سخت‌تر )تیپ ۳(، تحت هر دو زلزله‌ی دور و نزدیک با تغییرات ناچیز همراه است. اما در خاک‌های نرم‌تر )تیپ ۴(، تحت زلزله‌های دور و نزدیک، نسبت مذکور کاهش می‌یابد. جابه‌جایی نسبی طبقات سازه‌ها در خاک سخت نسبت به خاک نرم، افزایش کمتری به همراه دارد که در خاک‌های نرم می‌تواند منجر به صدمات بیشتر سازه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات