ارزیابی شرایط عمومی پیمان از منظر تطابق با مفاهیم ساختمان های سبز و ارائه ی راهکارهایی به منظور بهبود آن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده‌ی فنی و مهندسی عمران، دانشگاه آزاداسلامی، واحد تهران جنوب

2 دانشکده‌ی فنی و مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

محدودیت منابع انرژی و افزایش قیمت انرژی در دوره‌ی ساخت و بهره‌برداری پروژه‌های ساخت و ساز باعث ظهور مفاهیمی مانند ساختمان‌های سبز شده است. اگرچه مفهوم ساختمان سبز به تنهایی می‌تواند راهگشای مصرف انرژی باشد، اما باید سازوکار پیاده‌سازی آن در کشور فراهم شود. در پژوهش حاضر سعی شده است با معرفی ساختمان سبز، راهکارهایی جهت تغییر مفاد شرایط عمومی پیمان به عنوان یکی از پرکاربردترین قوانین حاکم بر پروژه‌های کشور ارائه شود. ابتدا با بررسی ادبیات پژوهش، تعداد زیادی شاخص ساختمان‌های سبز استخراج شد که از بین آن‌ها ۱۰ شاخص اصلی با روشی منطقی انتخاب شد تا معیارها بتوانند در ارزیابی شرایط عمومی پیمان و ارائه‌ی پیشنهاد تغییر استفاده شوند. براساس ۱۰ شاخص مذکور و مفاد شرایط عمومی پیمان، پرسش‌نامه‌یی طراحی و بین تعدادی از مهندسان به‌صورت پیش‌آزمون توزیع و پس از تأیید روایی و پایایی در جامعه، در نمونه‌ی آماری توزیع شد. پس از جمع‌آوری، آزمون‌هایی صورت پذیرفت تا امکان ارائه‌ی پیشنهاد تغییرات شرایط عمومی پیمان مهیا شود. درنهایت، اعتبارسنجی نتایج صورت

پذیرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات