ارزیابی آزمایشگاهی ستون‌های بتن مسلح با میلگردهای ساده با انواع وصله‌های همپوشانی بهسازی شده به روش تسلیح‌گذاری در نزدیک سطح

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشکده‌ی مهندسی عمران، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

چکیده

ساختمان‌های بتن مسلح که قبل از دهه‌ی ۱۹۷۰ ساخته شده‌اند، فاقد جزئیات لرزه‌یی هستند
و میلگردهای طولی آن‌ها به سه صورت: فاقد وصله، با وصله‌ی همپوشانی مستقیم و یا با وصله‌ی همپوشانی قلاب‌دار اجرا شده‌اند. در پژوهش حاضر، بهسازی لرزه‌یی ستون‌های بتن مسلح قدیمی با میلگردهای ساده به روش تسلیح‌گذاری در نزدیک سطح (N‌S‌M) به عنوان یک روش نوین و اجرایی به صورت آزمایشگاهی و نیز تأثیر وصله‌های مختلف میلگردهای طولی در رفتار ستون‌ها ارزیابی و بررسی شده است. شش نمونه ستون با مقیاس ۰٫۵، شامل سه نمونه‌ی کنترلی با وصله‌های مختلف فاقد جزئیات لرزه‌یی و سه نمونه‌ی تقویت شده به روش N‌S‌M با میلگردهای فولادی تحت بارهای محوری ثابت و جانبی چرخه‌یی افزاینده آزمایش شده‌اند. نتایج نشان داد روش بهسازی به طور قابل توجهی سبب افزایش مقاومت خمشی و بهبود پارامترهای لرزه‌یی، شامل: استهلاک انرژی، میرایی هیسترزیس و شاخص خسارت می‌شود. به دلیل تشکیل ناحیه‌ی فشاری در هسته‌ی ستون کنترلی با وصله‌ی قلابدار، خسارت‌های شدیدی در ناحیه‌ی وصله رخ داد که باعث کاهش ظرفیت باربری محوری ستون‌های با وصله‌ی قلابدار پس از زلزله می‌شود. بنابراین، بهسازی لرزه‌یی آن‌ها، اولویت بالایی دارد. دورگیری مناسب ناحیه‌ی وصله‌ی ستون‌های مذکور از گسترش خسارت‌ها جلوگیری می‌کند و تشکیل پایدار ناحیه‌ی فشاری بین قلاب‌ها باعث افزایش مقاومت جانبی و بهبود عملکرد لرزه‌یی آن‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات