مطالعه عددی بر روی دیوار برشی فولادی کامپوزیتی نیمه مقید در لبه ها تحت بارگذاری دور و نزدیک گسل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده تحصیلات تکمیلی،موسسه جهاد دانشگاهی خوزستان، اهواز، ایران

2 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، استادیار گروه آموزشی عمران، موسسه آموزشی عالی جهاددانشگاهی خوزستان، اهواز، ایران

3 استادیار، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه ملایر

چکیده

دیوار برشی یکی از مهم ترین سیستم های مقاوم در برابر بار های جانبی در ساختمان است. هدف از انجام این مقاله بررسی رفتار غیرخطی دیوار برشی فولادی مرکب (کامپوزیت) نیمه مقید در لبه‌ها تحت بارگذاری یکنوا و چرخه‌ای دور و نزدیک گسل است. برای انتخاب اعضای مرزی و انتخاب دهانه بحرانی در نرم افزار ETABS مدل سازی و تحلیل می شود، سپس مدل مبنا دیوار برشی نیمه مقید فولادی به دیوار برشی نیمه مقید مرکب تبدیل و در نهایت در نرم افزار ABAQUSمدل سازی و بررسی می شود. از جمله متغیرهای مورد بررسی، کاهش ضخامت روکش بتنی در دو طرف ورق فولادی دیوار، استفاده از روکش بتنی در یک طرف ورق فولادی دیوار و افزایش ضخامت ورق فولادی دیوار می باشند.نتایج نشان داد که اضافه شدن بتن به مدل SSSW(تبدیل مدل به SSCSW) سختی اولیه درون صفحه را 350% افزایش می دهد همچنین مقایسه مقاومت نهایی (قله نمودار چرخه‌ای) نیز نشان داد که فارغ از نوع الگوی بارگذاری چرخه‌ای، مقدار محاسبه شده برای SSCSW 28% بیشتر از SSSW است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical study on semi-supported steel composite shear wall at the edges under near and far-fault loading

نویسندگان [English]

  • Sina Momeni 1
  • Navid Siahpolo 2
  • Alireza Jahanpour 3
1 Department of Civil Engineering, Institution for Higher Education ACECR Khouzestan Islamic Republic of Iran, Ahvaz, Iran
2 Department of Civil Engineering, Khouzestan Institute for Higher Education ACECRm Iran.
3 Assistant Professor, Malayer University
چکیده [English]

The shear wall is one of the most important systems to resist lateral loads in the building. In addition to controlling the lateral displacement of the structure and dealing with the lateral force, this system significantly increases the stiffness of the structure.The purpose of this article is to investigate the nonlinear behavior of semi-supported steel composite shear wall at the edges under monotonic and cyclic loading near and far-fault. In this article, after verification, firstly, the semi-supported steel shear wall is modeled and analyzed in ETABS software to select the boundary members and select the critical opening, then the base model of the semi-supported steel shear wall is converted to a semi-supported composite shear wall and in Finally, it is modeled and checked in ABAQUS software. Among the investigated variables are reducing the thickness of the concrete coating on both sides of the steel plate of the wall, the results showed that the addition of concrete to the SSSW model (converting the model to SSCSW) increases the initial in-plane hardness by 350% and results in the domain of the built models showed that Also, when concrete was added to the SSSW model, the ductility increased by 150% in two states near and far from the fault. And comparing the ultimate strength (peak of the cyclic diagram) also showed that regardless of the type of cyclic loading pattern, the calculated value for SSCSW is 28% higher than SSSW. using concrete coating on one side of the steel plate of the wall and increasing the thickness of the steel plate of the wall.In steel shear wall, to avoid nonlinearization of boundary elements, capacity-based design is performed, which results in a significant increase in the amount of steel used in boundary elements. To reduce the boundary element steel, a semi-supported steel shear wall (SSSW) has been proposed and its efficiency has been proven in previous studies.In addition, it seemed that the use of concrete coating on steel plate could improve the strength and ductility of the SSSW system. For this purpose, an 8-storey building equipped with SSSW was first designed and its most critical opening was converted to a composite model (SSCSW) and its finite element model was produced.This model was presented against near and far fault cycle loading analysis and cyclic curve, capacity, dissipation energy, This model was presented against near and far fault cycle loading analysis and cyclic curve.capacity, dissipation energy,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyclic loading
  • ABAQUS
  • semi-supported steel composite shear wall at the edges
  • bearing capacity
  • nonlinear analysis