کنترل کمی ویژگی‌های ژئوتکنیکی خاک بهسازی شده با استفاده از نتایج CPT و CPTu

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده‌ی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

2 دانشکده فنی و مهندسی، گروه عمران، دانشگاه گیلان

چکیده

در پروژه‌های بهسازی، اطمینان از حصول افزایش مقاومت و سختی کافی در خاک از اهمیت زیادی برخوردار است. به‌منظور کنترل و ارزیابی بهسازی می‌توان از آزمون‌های صحرایی و آزمایشگاهی و ازجمله آزمایش نفوذ مخروط و مقایسه‌ی مقاومت نوک مخروط ، اصطکاک جداری و فشار آب حفره‌یی ، قبل و بعد از بهسازی استفاده کرد. در تحقیق حاضر، روش‌های مختلف تعیین پارامترهای مهم ژئوتکنیک با استفاده از داده‌های )CPTu به‌منظور کنترل کمی عمل بهسازی مورد بررسی قرار گرفته است. در همین راستا ۲۳ سایت ـ شامل ۱۸ سایت با خاک دانه‌یی و ۵ سایت با خاک ریزدانه ـ که مورد بهسازی قرار گرفته و آزمایش نفوذ مخروط قبل و بعد از عمل بهسازی در آنها انجام شده بود، مورد تجزیه و تحلیل و نیز ارزیابی قرار گرفت. اغلب سایت‌های مورد نظر در کشورهای آمریکا، کانادا، مالزی و سنگاپور واقع‌اند و حدود ۷۵ پروفیل CPTu مورد تحلیل قرار گرفت. پس از تجزیه‌ی داده‌های CPTu مورد نظر، پارامترهای ژئوتکنیک مهم و ویژه برای کنترل کمی عمل بهسازی شامل تراکم نسبی ، نسبت پیش‌تحکیمی، زاویه اصطکاک داخلی ، مقاومت برشی زه‌کشی نشده ، سرعت موج برشی ، عدد مدول جانبو ، مدول ارتجاعی یانگ و ضریب فشار جانبی خاک در حال سکون محاسبه شد. مقایسه‌ی نتایج پیشنهادی و نتایج ارائه‌شده توسط سایر محققین در این زمینه تطابق خوبی مشاهده شد و با محاسبه‌ی موارد متعدد پارامترهای خاک، می‌توان ارزیابی از کفایت بهسازی به‌عمل آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

QUANTITY CONTROL OF GEOTECHNICAL PROPERTIES FOR GROUND IMPROVEMENT BY CPT AND CPTu RESULTS

نویسندگان [English]

  • A. Eslami 1
  • M. Mehrdad 2
  • M. Khosravi 2
1 Dept. of Civil Engineering Amirkabir University of Technology
2 Dept. of Civil Engineering University of Guilan
چکیده [English]

In order to control and evaluate the adequacy of soil stability, the cone penetration test and the comparison of cone tip resistance, friction resistance and pore water pressure, before and after improvement processing, are used. In the present research, different methods of determining important geotechnical parameters, using CPT data, were discussed. 23 sites, including 18 sites with granular soil and 5 sites with fine soil, have been studied, in which the cone penetration test was performed, after and before ground improvement. For control the improvement quantity, after analyzing the measured CPT data, important geotechnical parameters, such as relative density, overconsolidation ratio, friction angle, undrained shear strength, shear wave velocity, Janbu modulus number, Young's modulus and the coeffcient of earth pressure at rest, were determined.A comparison of the suggested results showed good agreement with the results of other work and, therefore, one is enable to assess different aspects of ground modification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ground improvement
  • quantity control
  • cone penetration test (CPT)
  • cone tip resistance
  • pore pressure