همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

پوران خیرمندی

علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه صنعتی شریف

pajouhesh@sharif.edu
66164093- داخلی 4