همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

پوران خیرمندی

علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه صنعتی شریف

pajouhesh@sharif.edu
66164093- داخلی 4

مدیر وب سایت

شیما آل اسداله

علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری کارشناس امور اجرایی

sharifjournals@gmail.com
66164093- داخلی 1