نویسنده = مصطفی خانزادی
مدل سازی پویا نیاز به نیروی کار در پروژه های ساخت

دوره 35.2، شماره 2.2، شهریور 1398، صفحه 69-79

10.24200/j30.2018.2152.2115

شاهین دبیریان؛ سروش عباس پور؛ مصطفی خانزادی


شبیه‌سازی پیامدهای هم‌زمان ریسک‌ها بر روی هزینه و زمان پروژه با در نظرگرفتن عدم قطعیت‌ها

دوره 2-30، شماره 1.1، فروردین 1393، صفحه 3-11

فرناد نصیرزاده؛ مصطفی خانزادی؛ عباس افشار


الگوی مدیریت ریسک در پروژه‌های B‌O‌T، توسعه‌ی چهارچوب مفهومی محدوده ـمنافع

دوره 2-29، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 87-95

گرشاسب خزائنی؛ مصطفی خانزادی؛ عباس افشار


مدل چند معیاره‌ی ارزیابی موفقیت ایده‌آل پروژه‌های B‌O‌T، ساختار و کاربرد مدل

دوره 2-28، شماره 2، اردیبهشت 1391، صفحه 45-55

گرشاسب خزائنی؛ مصطفی خانزادی؛ عباس افشار