نویسنده = ابوالفضل اسلامی
بررسی پارامترهای تعیین کننده در افزایش ضخامت لایه‌های خاکریز مهندسی

دوره 32.2، شماره 2.2، شهریور 1395، صفحه 89-96

ابوالفضل اسلامی؛ پرنا یاربختی


بررسی اصطکاک منفی در شمع قائم و مایل منفرد با استفاده از مدل‌سازی عددی

دوره 31.2، شماره 3.1، مهر 1394، صفحه 31-37

محمدمهدی حاجی طاهری ها؛ محمود حسنلو راد؛ ابوالفضل اسلامی


بررسی تعیین ظرفیت باربری جداره‌ی شمع‌های درجای مستقر در سنگ

دوره 2-30، شماره 3، مهر 1393، صفحه 51-63

ابوالفضل اسلامی؛ سامیه رضازاده؛ عطا جعفری


عملکرد ژئوتکنیکی سیستم رادیه‌مرکب با ملاحظه‌ی متغیرهای شمع‌های منفصل

دوره 2-29، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 37-44

سعید صالحی ملکشاه؛ ابوالفضل اسلامی


تأثیر افزودن سیمان بر پارامترهای مقاومت برشی خاک‌های مسئله‌دار واقع در سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 2-29، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 97-107

پویا صدیقی؛ ابوالفضل اسلامی؛ اسماعیل افلاکی


تخمین ظرفیت باربری نوک شمع بر مبنای اطلاعات C‌P‌T با استفاده از شبکه‌های عصبی G‌M‌D‌H

دوره 2-29، شماره 3، آذر 1392، صفحه 71-80

علی قربانی؛ ابوالفضل اسلامی؛ حسن ابراهیمی


زمین‌لغزش بزرگ دشتگان رودبار (مسیر آزادراه رشت ـ قزوین) بررسی علل و چگونگی پایدارسازی آن

دوره 2-28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 119-127

سیدعبدالله اکرامی راد؛ ابوالفضل اسلامی؛ جواد رزاقی


کاربرد عملی نتایج C‌P‌T در ارزیابی نشست پی‌ها

دوره 2-27، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 75-85

مینا ملک دوست پیشکناری؛ ابوالفضل اسلامی


روش کاربردی برای تحلیل روان‌گرایی بااستفاده از داده‌های آزمایش نفوذ مخروط CPTu

دوره 2-26، شماره 3، بهمن 1389، صفحه 13-21

محمد مهدی احمدی؛ محمدرضا کنگرانی فراهانی؛ ابوالفضل اسلامی


کنترل کمی ویژگی‌های ژئوتکنیکی خاک بهسازی شده با استفاده از نتایج CPT و CPTu

دوره 25، شماره 51.1، دی 1388، صفحه 49-59

ابوالفضل اسلامی؛ میرعبدالحمید مهرداد؛ محمدتقی خسروی


مطالعه‌ی رفتار ماسه‌ی بندرانزلی به‌کمک نتایج آزمایش‌های تانک شفاف و میز لرزه

دوره 25، شماره 48.1، تیر 1388، صفحه 15-22

امیر آصفی؛ ابوالفضل اسلامی؛ میراحمد لشته نشایی