نویسنده = ارسلان قهرمانی
بررسی اثر شعاع انحناء شیروانی‌های خاکی ماسه‌یی محدب در پلان در ظرفیت باربری پی‌های واقع بر آن‌ها

دوره 31.2، شماره 2.2، شهریور 1394، صفحه 47-55

داود اذان؛ مجتبی جهان اندیش؛ ارسلان قهرمانی


تحلیل ارتجاعی-خمیری خاک‌های مسلح بااستفاده از روش درون‌یابی نقطه‌یی

دوره 2-26، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 49-63

سیدمحمد بینش؛ نادر هاتف؛ ارسلان قهرمانی


تحلیل مکانیکی توده‌های سنگی درزه‌دار با استفاده از روش بدون شبکه

دوره 23، شماره 40.1، دی 1386، صفحه 3-11

نادر هاتف؛ محمد حاجی عزیزی؛ ارسلان قهرمانی