نویسنده = گرشاسب خزائنی
الگوی مدیریت ریسک در پروژه‌های B‌O‌T، توسعه‌ی چهارچوب مفهومی محدوده ـمنافع

دوره 2-29، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 87-95

گرشاسب خزائنی؛ مصطفی خانزادی؛ عباس افشار


مدل چند معیاره‌ی ارزیابی موفقیت ایده‌آل پروژه‌های B‌O‌T، ساختار و کاربرد مدل

دوره 2-28، شماره 2، اردیبهشت 1391، صفحه 45-55

گرشاسب خزائنی؛ مصطفی خانزادی؛ عباس افشار