نویسنده = علی کمک پناه
بهینه‌سازی حایل‌های پایدار شده با میخ با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک

دوره 32.2، شماره 2.2، شهریور 1395، صفحه 125-137

علی کمک پناه؛ احسان آموزش


تحلیل دینامیکی غیرخطی اندرکنش شمع ـ خاک ـ روسازه در ساختمان‌های بلند

دوره 31.2، شماره 1.1، فروردین 1394، صفحه 27-40

علی کمک پناه؛ سعید یوسفی


تعیین ضریب شبه استاتیکی دیوارهای خاک مسلح بر اساس عملکرد لرزه‌یی

دوره 2-30، شماره 1.1، فروردین 1393، صفحه 33-43

علی کمک پناه؛ رضا صادق زادگان؛ مجید یزدان دوست


اثر عمق قرارگیری تونل بر رفتار سازه‌ی تونل‌های شهری تحت اثر حرکت قوی زمین

دوره 2-27، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 117-126

علی کمک پناه؛ بهنام شاه محمدی