نویسنده = سید شهاب الدین یثربی
بررسی رفتار حالت بحرانی ماسه های رس دار تحت بارگذاری استاتیکی و سیکلیک

دوره 32.2، شماره 3.2، آذر 1395، صفحه 13-21

امید نعیمی فر؛ سیدشهاب الدین یثربی


تعیین پارامترهای رفتاری آبرفت درشت‌دانه ی تهران به کمک آزمایش های پرسیومتری برجا و آزمایشگاهی

دوره 32.2، شماره 2.2، شهریور 1395، صفحه 43-55

محمد امامی؛ سیدشهاب الدین یثربی؛ محمدحسن بازیار


ارائه ی چهارچوب واحد برای تفسیر رفتار حالت بحرانی ماسه های رس دار

دوره 32.2، شماره 1.2، خرداد 1395، صفحه 27-35

امید نعیمی فر؛ سیدشهاب الدین یثربی


تحلیل عملکرد دیواره میخ کوبی در تثبیت دیواره ی گودبرداری‌های عمیق بر اساس سطوح خرابی سازه‌های مجاور گود

دوره 31.2، شماره 4.2، اسفند 1394، صفحه 123-131

ابراهیم نعیمی فر؛ سیدشهاب الدین یثربی؛ علی فاخر؛ علی اکبر گلشنی


تعیین پارامترهای مدل رفتاری C‌a‌m - C‌l‌a‌y در مدل‌سازی رفتار خاک ماسه‌یی در آزمایش سه‌محوری

دوره 2-30، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 97-106

زهره خلیلی؛ سیدشهاب الدین یثربی؛ محمد علیایی


مدل‌سازی آزمایش پرسیومتری (فشارسنجی) بااستفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی

دوره 2-27، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 41-54

محمد امامی؛ سید شهاب الدین یثربی


بررسی نقش عوامل تأثیرگذار در مشخصات رفتاری ماسه‌های رس‌دار

دوره 2-27، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 33-44

امید نعیمی فر؛ سیدشهاب الدین یثربی