ارزیابی تأثیر مکش بافتی، درجه‌ی اشباع و تراکم نسبی برروی مقاومت برشی و رفتار مکانیکی خاک‌های ماسه‌یی رُس‌دار غیراشباع

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست - دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشکده‌ی مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این نوشتار به مطالعه‌ی آزمایشگاهی تأثیر مکش بافتی، درجه‌ی اشباع و تراکم نسبی بر روی مقاومت برشی و رفتار مکانیکی نوعی خاک ماسه‌یی رس‌دار پرداخته شده است. لذا از آزمایش‌های سه‌محوری در دو حالت کاملاً اشباع و غیراشباع استفاده شده است. آزمایش‌های اشباع در دو حالت تحکیم یافته ـ زهکشی‌شده و تحکیم یافته ـ زهکشی‌نشده در دو گروه با تراکم‌های نسبی مختلف در تنش‌های تحکیمی مؤثر ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلوپاسکال انجام شده‌اند. برای انجام آزمایش‌های غیراشباع از دستگاه سه‌محوری غیراشباع ساخته‌شده در دانشگاه تربیت مدرس استفاده شده است.آزمایش‌های سه‌محوری غیراشباع به‌ صورت تحکیم‌یافته با مقدار آب ثابت )C‌W( در دو گروه با تراکم نسبی مختلف در مقادیر مختلف مکش بافتی اولیه ۳۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوپاسکال در تنش‌های تحکیمی مؤثر ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلوپاسکال انجام شده‌اند. برای اندازه‌گیری مکش بافتی و تغییر حجم فازهای آب و هوای حفره‌یی خاک از روش جابجایی محوری و سلول دو جداره‌ی غیراشباع استفاده شده است. بر پایه‌ی نتایج به‌دست آمده‌ی تأثیر مکش بافتی، درجه‌ی اشباع، تراکم نسبی و تنش‌های تحکیمی بر روی تغییرات حجم و فشار آب و هوای حفره‌یی نمونه‌های خاک بررسی شده‌اند. در ادامه رفتار مکانیکی خاک با استفاده از متغیرهای حالت تنش در خاک‌های غیراشباع مطالعه‌شده و پارامترهای گسیختگی برشی خاک مورد مطالعه محاسبه شده‌اند.

کلیدواژه‌ها