نویسنده = محمد آزادی
ارزیابی تغییر رفتار ماسه ها تحت سیمانی شدن بیولوژیکی

دوره 33.2، شماره 1.2، خرداد 1396، صفحه 71-77

10.24200/j30.2017.1112

محمد آزادی؛ سعیده پوری


ارزیابی تغییر شرایط محیطی خاک روان‌گرا بر تونل‌های پوشش‌دار

دوره 24، شماره 46.1، اسفند 1387، صفحه 11-20

محمد آزادی؛ سیدمجدالدین میرمحمدحسینی