کلیدواژه‌ها = مقاومت بتن
تأثیر مقاومت بتن و چسبندگی F‌R‌P در رفتار تیرهای بتن‌آرمه‌ی تقویت‌شده با F‌R‌P

دوره 31.2، شماره 2.1، شهریور 1394، صفحه 87-96

محمود نادری؛ شهریار وجدانی طباطبایی


اثر مقاومت بتن، مقدار میلگرد، و خسارت اولیه بر نتایج آزمایش دینامیکی مودال در تیرهای خمشی

دوره 2-28، شماره 3، اردیبهشت 1391، صفحه 3-12

محمدرضا اصفهانی؛ سیامک گل نرگسی؛ میثم محمد حسینیان