کلیدواژه‌ها = بهینه‌یابی
الگوریتم ترکیبی فراابتکاری برای طراحی بهینه ی سازه‌های اسکلت فلزی

دوره 34.2، شماره 2.2، شهریور 1397، صفحه 45-57

10.24200/j30.2018.1369

وحیدرضا کلات جاری؛ محمدحسین طالب پور


رمزدهی ویژه‌ی الگوریتم توارثی برای تعیین بهینه‌ی دسته‌ی شتاب‌نگاشت‌ها

دوره 2-29، شماره 3، آذر 1392، صفحه 91-96

محسن شهروزی؛ جعفر کیوانی؛ سعیده سیف