کلیدواژه‌ها = اندرکنش خاک و سازه
مدل‌سازی پی پوسته‌یی مخروطی بتن مسلح با شیب‌های مختلف

دوره 2-30، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 61-67

مرتضی شیخی؛ حسن حاجی کاظمی