موضوعات = سازه های آبی
مدل سازی آزمایشگاهی و عددی میدان جریان در حوضچه ی رسوب گیر گردابی

دوره 35.2، شماره 4.2، اسفند 1398، صفحه 43-51

10.24200/j30.2018.5511.2247

ندا شیخ رضازاده نیکو؛ علی نقی ضیائی


تحلیل رفتار مدل فیزیکی سد خاکی همگن در شرایط روگذری جریان

دوره 35.2، شماره 2.1، شهریور 1398، صفحه 93-104

10.24200/j30.2018.1984.2051

سعید صالحی؛ اسماعیل کاهکش؛ کاظم اسماعیلی؛ عاطفه ارفع