موضوعات = سازه های هیدرولیکی
شبیه سازی عددی مشخصات هیدرولیکی جریان در سرریزهای سیفونی

دوره 36.2، شماره 2.2، شهریور 1399، صفحه 27-35

10.24200/j30.2019.51942.2444

محمد رمضانی؛ عبدالرضا کبیری سامانی؛ کیاچهر بهفرنیا


پرش هیدرولیکی دایره‌یی روی سطوح شیب‌دار با شیب معکوس

دوره 36.2، شماره 2.1، شهریور 1399، صفحه 37-47

10.24200/j30.2018.50627.2334

مصطفی فاضلی؛ عبدالرضا کبیری سامانی


مطالعه ی آزمایشگاهی فراآب ناشی از پایه ی کج پل با مقطع دایره یی شکل

دوره 36.2، شماره 1.2، خرداد 1399، صفحه 123-132

10.24200/j30.2018.50827.2349

افسانه نوبخت دلیر؛ مسعود قدسیان؛ مجتبی مهرآیین


ارزیابی اندرکنش دینامیکی سازه‌ی سرریز نیلوفری با آب مخزن سد به روش تلفیق حجم محدود ـ المان محدود

دوره 36.2، شماره 1.2، خرداد 1399، صفحه 133-141

10.24200/j30.2018.50970.2359

محمدحسین میرآبی؛ محمد عالم باقری؛ احسان جباری؛ طاهر رجایی