مطالعه ی آزمایشگاهی الگوی جریان پیرامون سری پایه ی پل سه تایی عمود بر جهت جریان مستقر در قوس ۱۸۰ درجه با بستر صلب

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

2 دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

چکیده

در نوشتار حاضر، به بررسی الگوی جریان در قوس تند با بستر صلب و توأم با سری پایه‌ی پل سه‌تایی عمود بر جهت جریان پرداخته شد.
شرایط جریان از قبیل عمق و دبی به نحوی انتخاب شد که در صورت انجام آزمایش با بستر متحرک، شرایط نزدیک به آستانه‌ی حرکت برقرار شود. پژوهش حاضر به بررسی و تجزیه و تحلیل نحوه‌ی شکل‌گیری گردابه‌ها، میزان طول و عرض ناحیه‌ی جداشدگی، ابعاد گردابه‌های ایجاد شده در بالادست و پایین‌دست پایه‌ها و نحوه‌ی تغییر موقعیت سرعت بیشینه در ترازهای مختلف نسبت به بستر در پلان پرداخته و نتایج حاصل از آن را ارائه کرده است. از مهم‌ترین نتایج پژوهش حاضر این است که ناحیه‌ی اثرگذاری پایه‌ها در جدایی خطوط جریان از یکدیگر در جهت طولی ۱٫۴ قطر پایه به سمت بالادست و ۳٫۵ برابر قطر پایه به سمت پایین‌دست و در جهت عمود بر جریان تقریبا ۱٫۴ برابر قطر پایه به سمت ساحل داخلی اولین پایه و ۱ برابر قطر پایه به سمت ساحل خارجی پایه‌ی سوم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات