شناسنامه مجله

دوره 25، 52 - ویژه مهندسی برق، اسفند 1388، صفحه 1-1


شناسنامه علمی مجله

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، فروردین 1386، صفحه 1-1


شناسنامه مجله

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، آذر 1386، صفحه 1-1


شناسنامه و فهرست مقاله

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، دی 1375، صفحه 1-1


شناسنامه و فهرست مقالات

دوره 12، شماره 12، فروردین 1375، صفحه 1-1


سرمقاله

دوره 10، 8 -ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (3)، شهریور 1373، صفحه 1-1


شناسنامه و فهرست مقالات

دوره 9، 6- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران، آذر 1372، صفحه 1-1


فهرست و شناسنامه علمی مجله

دوره 9، شماره 5، شهریور 1372، صفحه 1-1