بررسی و مقایسه‌ی مدلهای تحلیلی، عددی و شبکه‌ی عصبی در پیش‌بینی حجم دوغاب تزریق‌یافته در ساختگاه سد سیمره

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

2 گروه معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان

چکیده

عملیات تزریق، یکی از راه‌های کاهش نشت آب، افزایش مقاومت، و تحکیم سنگ درزه‌دار در ساخت‌گاه‌هاست. یکی از مسائل مهم، برآورد حجم دوغاب تزریق‌یافته است، که موجب افزایش بازده عملیات می‌شود. در این پژوهش از ۵ مدل تحلیلی، مدل‌سازی عددی، و شبکه‌ی عصبی\پانویس{n‌e‌u‌r‌a‌l n‌e‌t‌w‌o‌r‌k} برای پیش‌بینی حجم دوغاب استفاده شده‌است. با استفاده از نتایج حفاری‌های ژئوتکنیکی و تزریق آزمایشی در ساخت‌گاه سد سیمره، محاسبات خورند توسط مدل‌های تحلیلی و نیز مدل‌سازی عددی با نرم‌افزار U‌D‌E‌C انجام شده است. نتایج مدل‌های تحلیلی و عددی در مقایسه با خورند واقعی، برآورد ضعیف‌تری از حجم دوغاب ارائه داده‌اند. در نتیجه از روش شبکه‌ی عصبی
استفاده شده است. مطالعات نشان داده است که از میان مدل‌های تحلیلی، مدل لمباردی )۱۹۸۵(، برآورد بهتری از حجم دوغاب نشان می‌دهد و مدل‌سازی عددی در مقایسه با مدل‌های تحلیلی، تخمین بهتری ارائه می‌دهد. همچنین مقایسه‌ی نتایج تحلیلی و عددی با روش شبکه‌ی عصبی نشان داده است که این روش دقیق‌ترین و بهترین پیش‌بینی از حجم دوغاب سیمانی را ارائه می‌دهد و استفاده از آن در تخمین خورند دوغاب در سایر ساخت‌گاه‌ها پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها