دوره و شماره: دوره 32.2، شماره 2.1 - شماره پیاپی 2، شهریور 1395، صفحه 1-144 
ارزیابی رفتار دیوار برشی فولادی با بازشو تقویت شده

صفحه 79-89

محمدعلی برخورداری؛ سیدعلی اصغر حسین زاده؛ مهدی صدیقی