توسعه روش طیف ظرفیت و تعیین تغییر مکان هدف در الگوی بار متناسب با جرم برای پلهای دارای انحناء در پلان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست،دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در نظرگرفتن الگوهای بار جانبی و نحوه‌ی تعیین تغییرمکان هدف در مورد پل‌ها در تحلیل‌های استاتیکی غیرخطی فزاینده، همواره یکی از
مسائل مورد توجه پژوهشگران بوده و الگوهای بار متداول آیین‌نامه‌یی، الگوی بار متناسب با شکل مود اصلی سازه و الگوی بار جانبی متناسب با جرم است. در همین زمینه، یکی از روش‌های مورد استفاده برای تعیین تغییرمکان هدف برای الگوی بار جانبی متناسب با شکل مود اصلی سازه، استفاده از روش طیف ظرفیت است. در این نوشتار، یک روش پیشنهادی درخصوص رسم طیف ظرفیت در الگوی بار متناسب با جرم ارائه شده است. نتایج استفاده از روش پیشنهادی در تحلیل استاتیکی غیرخطی فزاینده جهت رسم طیف ظرفیت و تعیین تغییرمکان هدف در یک پل دارای انحناء در پلان، نشان‌دهنده‌ی کارایی روش پیشنهادی در تعیین تغییرمکان هدف در نقاط کنترل در مقایسه با نتایج تحلیل دینامیکی فزاینده است.

کلیدواژه‌ها