دوره و شماره: دوره 32.2، شماره 3.1 - شماره پیاپی 3، آذر 1395، صفحه 1-156 

یادداشت فنی

تحلیل رفتار شمع – ستون‌ها تحت بار جانبی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه

صفحه 71-78

فرزانه حامدی؛ محمود حسنلوراد؛ محسن حسنلو راد