بررسی آزمایشگاهی پارامترهای موثر در مقاومت فشاری و خمشی مصالح خاک سیمان و بررسی عددی استفاده از این مصالح برای فرازبند سد بختیاری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

چکیده

خاک سیمان مخلوطی از سیمان پرتلند، خاک، و آب است، که به‌واسطه‌ی عمل هیدراتاسیون سیمان و تراکم اجزاء آن به هم چسبیده و ترکیبی متراکم، با دوام، با نفوذپذیری کم، و مقاوم در برابر سایش ایجاد می‌کند. پارامترهای تأثیرگذار در مقاومت فشاری مصالح خاک سیمان

مورد پژوهش پژوهشگران مختلفی قرار گرفته‌و عواملی همچون نسبت آب به سیمان، میزان سیمان و نوع آن از پارامترهای مؤثر در مقاومت

این مصالح عنوان شده‌اند. هدف از این مطالعه، بررسی پارامترهای دیگری نظیر: ارزش ماسه‌یی، شاخص خمیری و نوع دانه‌بندی بر روی مقاومت فشاری و خمشی با استفاده از آزمایش تک‌محوری و خمشی روی این مصالح است، که بر روی ۷ نوع دانه‌بندی مختلف مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج آزمایش‌ها حاکی از آن بوده است که مقاومت فشاری و خمشی مصالح خاک سیمان با افزایش ارزش ماسه‌یی و کاهش اندیس خمیری متناسب بوده است. همچنین مدل‌سازی عددی بر روی سازه‌ی فرازبند سد بختیاری حاکی از پایداری آن با استفاده از مصالح مذکور بوده است.

کلیدواژه‌ها