ارزیابی برش و زاویه‌ی دریفت دیوارهای برشی فولادی تقویت‌شده با اتصال صلب تحت تحلیل دینامیکی غیرخطی در حوزه‌های دور و نزدیک گسل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

چکیده

مطالعات انجام‌شده بر روی تخریب‌ها و آثار زلزله‌ها، تفاوت اثرات زلزله‌ها در حوزه‌ی نزدیک گسل و در خارج از این محدوده را نشان می‌دهد.
اهمیت مطالعه‌ی حوزه‌ی نزدیک گسل زمانی بیشتر می‌شود که ضوابط و طیف طرح لرزه‌یی در آیین‌نامه‌های طرح لرزه‌یی نظیر استاندارد ۲۸۰۰ زلزله‌ی ایران براساس فرایندهای احتمالاتی و دوره‌های زمانی طولانی‌مدت به‌دست‌آمده و فقط حرکات در حوزه‌ی دور را توصیف می‌کنند. بدین منظور ۳ مدل اجزاء محدود دیوار برشی فولادی تقویت‌شده با اتصال صلب ۳، ۷ و ۱۵ طبقه با ۵ دهانه، تحت تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه‌ی زمانی قرار گرفته و نتایج نشان داده است که ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ زلزله‌ی ایران پاسخ‌گوی نیازهای سازه در حوزه‌ی نزدیک نیست. پاسخ‌های سازه شامل برش و زاویه‌ی دریفت، در حوزه‌ی نزدیک بیشتر از حوزه‌ی دور است و با افزایش ارتفاع، اثرات حوزه‌ی نزدیک بیشتر می‌شود.

کلیدواژه‌ها