دوره و شماره: دوره 32.2، شماره 3.2 - شماره پیاپی 3، آذر 1395، صفحه 1-156 
بررسی آزمایشگاهی دیوار خشتی با ملات مسلح شده با کاه تحت کشش قطری

صفحه 65-73

اصغر وطنی اسکویی؛ محمد افضلی؛ محمدرضا مددی پور؛ علی بخشی