مدل‌سازی حلالیت گاز CO2 در مخلوط حلال‌های آمین‌دار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی - بخش مهندسی شیمی- دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد - واحد جنوب

چکیده

جداسازی گاز دی‌اکسید کربن از فرایندهای اصلی در پالایش گاز است. به‌منظور جداکردن این گاز از جریان گاز طبیعی اغلب از روش جذب به‌همراه واکنش شیمیایی توسط حلال‌های آلکانل‌آمین استفاده می‌شود. در این تحقیق، مدل ترمودینامیکی حلالیت گاز دی‌اکسید کربن در مخلوط آبی از $ MEA $ and $ MDEA $$ مورد مطالعه قرار گرفته، و پارامترهای مدل ارائه شده است. در این مدل برای محاسبه‌ی نیروهای برد کوتاه از مدل $ UNIQUAC-NRF $ به‌صورت یک مدل غیر الکترولیتی، و برای محاسبه‌ی برد بلند از مدل پیتزر ـ دبای ـ هوکل استفاده شده است. با توسعه‌ی این مدل در دماهای مختلف، پارامترهای برهم‌کنش برای سیستم مخلوط $ MDEA-MEA-H_ {2} OCO_ {2} $ به دست آمد. نتایج حاصل از این مدل )در مقایسه با مدل $ Li-Mather $( از دقت خوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MATHEMATICAL MODELING OF Co2 SOLUBILITY IN MIXTURE OF AMINS SOLVENT

نویسندگان [English]

  • H. Pahlavanzadeh 1
  • H. Mohseni 2
1 Dept. of Chemical Engineering Tarbiat Modares University
2 Faculty of Engineering Slamic Azad University, South Branch
چکیده [English]

The separating of carbon dioxide gas is the main processes in gas treatment. Often, in order to separate carbon dioxide from the natural gas ow, a method of absorption, along with the chemical reaction, by Alkanolamine solutions, is used. In this research, the thermodynamic model of carbon dioxide gas solubility in an aqueous mixture of MEA and MDEA has been studied and the model parameters are given. In this model, for the calculation of a short range term, the UNIQUACNRF model is used as a Non-electrolyte model and, for stating a long range term, the model of Pitzer-Debye- Huckel has been used. This model is extended at different temperatures and the interaction parameters for the mixture of MDEA-MEA-H2O-CO2 were optimized. The results obtained from this model, in comparison with the work of Li-Mather, are more accurate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -