دوره و شماره: دوره 2-26، شماره 2، مهندسی عمران، مهر 1389، صفحه 1-129 
کاربرد روش جریمه پویا در تخصیص ترافیک با محدودیت ظرفیت گره

صفحه 113-119

امیر حسین شهپر؛ هدایت ذکایی آشتیانی؛ عباس بابازاده