تأثیر نوع و مقدار محصولات پایه ی سیلیسی در پارامترهای رفتاری و مقاومت برشی مخلوط خاک - سیمان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده ی مهندسی عمران - دانشگاه تبریز

2 دانشکده ی مهندسی عمران، -دانشگاه تبریز

3 دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

چکیده

خاک ـ سیمان مخلوطی از سیمان پرتلند، خاک و آب است که به‌واسطه‌ی عمل آبرفت سیمان و تراکم، اجزاء آن به‌هم چسبیده و ترکیبی متراکم، بادوام و با نفوذپذیری کم و مقاوم در برابر سایش ایجاد می‌کند. با توجه به اینکه تأثیر افزودن انواع سیمان در سال‌های اخیر در پارامترهای مختلف فیزیکی و مکانیکی خاک ـ سیمان بررسی شده است، در پژوهش حاضر به تأثیر افزودن محصولات سیلیسی در پارامترهای مقاومت برشی و رفتار این مصالح با استفاده از آزمایش سه‌محوری پرداخته شده است. برای این منظور در پژوهش حاضر از ۳ نوع افزودنی پایه‌ی سیلیسی شامل میکروسیلیس )با سطح ویژه‌ی $\r‌m{21m^{2}/g}$( و دو نوع نانوسیلیس با سطح ویژه‌ی $\r‌m{200m^{2}/g}$ و $\r‌m{380m^{2}/g}$ در طرح اختلاط استفاده شده است. خاک مورد استفاده در پژوهش، ماسه‌ی مخلوط با رس (S‌C) بودند. همچنین پارامترهای اندازه‌گیری‌شده در آزمایش‌های مذکور، شامل: پارامترهای تنش‌های محصورکنندگی متفاوت، زمان عمل‌آوری، مقدار و نوع ماده‌ی سیلیسی بودند که بر روی طرح‌های اختلاط مختلف آزمایش شدند. نتایج آزمایش‌ها حاکی از آن بود که مصالح خاک ـ سیمان با افزودن محصولات سیلیسی، عملکرد برشی بسیار مناسب‌تری از خود نشان می‌دادند.

کلیدواژه‌ها