دوره و شماره: دوره 34.2، شماره 2.1 - شماره پیاپی 2، شهریور 1397، صفحه 0-164 

یادداشت فنی

بررسی رفتار بُرشی ماسه مسلح به ژئوتکستایل با تأکید بر ناحیه بُرش

صفحه 99-108

10.24200/j30.2018.1345

علی لکی روحانی؛ محمد بهره دار؛ سیدمسعود حسینی