بدست آوردن ضریب ظرفیت باربری N برای پی های حلقه یی ساخته شده برخاک های دانه یی در بارگذاری برون محور با شبیه سازی سه بعدی عددی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

امروزه پی‌های حلقه‌یی کاربرد وسیعی در سازه‌های گوناگون در سراسرجهان، نظیر: برج‌های مخابراتی، مخازن ذخیره‌ی مایعات، پایه‌ی پل‌ها، و سازه‌های فراساحلی یافته‌اند. از آنجا که اغلب سازه‌های مذکور بلند و بزرگ هستند، پی آن‌ها تحت لنگرهای خمشی ناشی از بارهای جانبی (باد، امواج، زلزله) قرار می‌گیرد. در پژوهش حاضر، مطالعاتی در زمینه‌ی تعیین ضریب $N_\g‌a‌m‌m‌a$ پی‌های حلقه‌یی بر بستر دانه‌یی در بارگذاری‌های قائم به همراه وجود لنگر صورت گرفته است. آثار نسبت شعاعی ($n$)، خروج از محوریت بار ($e$)و زاویه‌ی اصطکاک داخلی با شبیه‌سازی سه‌بعدی عددی به روش اختلاف محدود بررسی شده است. مدل رفتاری در نظر گرفته‌شده در تحلیل‌ها، مور ـ کولمب و قانون جریان هم‌بسته است. صحت مدل عددی به کمک یک مطالعه‌ی آزمایشگاهی سنجیده شده است. بر مبنای تحلیل‌های انجام‌شده مشخص شد که ضریب $N_\g‌a‌m‌m‌a$ پی حلقه‌یی تابعی از برون‌محوری، نسبت شعاعی پی و زاویه‌ی اصطکاک داخلی است. بر این اساس، روابط ضریب کاهشی )R.F( برای ضریب $N_\g‌a‌m‌m‌a$ ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها