دوره و شماره: دوره 34.2، شماره 3.1 - شماره پیاپی 3، آذر 1397، صفحه 1-154 
مدل بهینه‌سازی طراحی سازه‌های کنترل شیب جهت پایداری رودخانه‌ها

صفحه 133-141

10.24200/j30.2018.1415

سعیده آدینه؛ محمدرضا مجدزاده طباطبائی؛ سعید علیمحمدی؛ حسین قریشی